Öppenvård för Kvinnor över 18 år med missbruksproblem i Örebro kommun


Huvudkomponenterna i vårt behandlingsupplägg ser ut enligt följande:

Kognitiv beteendeterapi (KBT) - med vår legitimerade psykoterapeut utifrån en relationsorienterad grund. Detta innebär att deltagaren under behandlingsperioden erbjuds kontinuerlig, kvalificerad individuell psykoterapi.

Återfallsprevention - med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi.

Gruppverksamhet - med teman som innefattar en helhetssyn på människan: fysisk hälsa, psykisk hälsa, social utveckling, beroendeproblematik och personlig utveckling. Av särskild vikt är att uppmärksamma barnperspektivet.

Social färdighetsträning - relationsfärdighetsträning, problemlösningsförmåga och andra sociala färdigheter för att uppnå en livsstil i balans. Den sociala färdighetsträningen finns integrerad i alla delar av verksamheten.

Fysisk hälsa - Motion, friskvård, god sömn, matvanor m.m. är viktiga delar för en människas fysiska välbefinnande. Inom KBT:n benämner man en sådan sund balans som de "etablerande omständigheter", den grund varifrån en människa varje dag möter sina utmaningar.

Kreativa uttryck - inbegriper musikterapeutiskt inriktad verksamhet, bild, sömnad, narrativ och det skrivna ordet. Målsättningen är att deltagaren genom den kreativa aktiviteten och en tillitsfull interaktion med terapeuten förvärvar ökade relationsfärdigheter, förbättrad självkänsla m.m.

Anhörigarbetet - Vi vill ge deltagaren stöd att styra mot en social situation där relationer till familj, släkt och vänner är välfungerande och så långt som möjligt befriad från missbruksrelaterad problematik.


Utöver den reguljära verksamheten kan vår personal kontaktas vid behov (vardagar kl 16:00 - 22:00, helger kl 10:00 - 22:00). Vi erbjuder också kvälls- och helgaktiviteter.