Öppenvård för Kvinnor över 18 år med missbruksproblem i Örebro kommun


Verksamhetsbeskrivning

Missbruk leder för många kvinnor till hälsoproblem, ekonomiska problem, bostadslöshet och kriminalitet. Utöver detta utsätts kvinnan också för övergrepp i form av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som gör att denna grupp kvinnor är i behov av särskilda stödinsatser. I vårt arbete med kvinnor med missbruks- och tillhörande psykosocial problematik är en prioritet att ge personen stöd till en pro-aktiv tillvaro; vi eftersträvar att deltagarna ska uppnå självständighet och autonomi istället för en tillvaro där de befinner sig "i händerna" på omgivningen. Vår dagliga verksamhet utgår därför från ett väl strukturerat schema. Strukturen är en förutsättning för att ge deltagaren möjlighet att under trygga former identifiera negativa, automatiska tankar, beteenden och livsregler vilka vi steg för steg hjälps åt att hitta alternativ till. 

Deltagaren deltar efter inskrivning i samtliga aktiviteter på vardagar mellan kl 09:00 - 16:00. Varje dag, efter gemensam frukost, gör vi tillsammans, personal och deltagare, upp en agenda för dagen. Morgonsamlingen är också ett tillfälle då vi reflekterar över en kort text av sinnesrokaraktär och delar tankar med varandra; på så sätt tydliggörs, redan i början på dagen, delaktighet, gemenskap och struktur som bärande delar i tillfrisknandeatmosfären på Hlins hus. 

Av omsorg till såväl våra uppdragsgivare som deltagare, och som en garanti för att Hlins hus är en drogfri plats för positiv förändring, lämnar deltagarna kontinuerligt urinprover. Beroende av alkohol och droger måste betraktas som en primär sjukdom. Nykterhet och drogfrihet är den självklara grunden för ett lyckat behandlingsresultat.   

Inskrivningstidens längd är individuellt anpassad men måste ge utrymme för det metodiska, tålamodskrävande arbete som möjliggör ett tillfrisknande. Behandling mot beroendesjukdomen är en process som måste stå i relation till de år, kanske t.o.m. den största delen av livet, som deltagaren levt med sitt problembeteende. 

På Hlins hus har vi behandlingskollegium en gång i veckan där vi ser över behandlingens förlopp. Minst en gång i månaden, och vid behov, träffar vi deltagaren för uppföljning av genomförandeplanen. Behandlingsförloppet, där vi bl.a. utgår från Prochaska/DiClementes modell för motivationsgrad till förändring, kommuniceras regelbundet med uppdragsgivaren. Behandlingens utformning är anpassad för att så långt det är möjligt tillmötesgå de individuella behov som föreligger, samtidigt som behandlingsmetodernas evidens, dvs. att metoderna har en hög grad av tillförlitlighet och att de bygger på den bästa tillgängliga, vetenskapliga kunskapen, alltid prioriteras. 

Vårt öppenvårdsalternativ för män heter Brokks hus:

https://www.brokkshus.se

 

 

221108 Aktuellt antal lediga platser: 6 st

Efter Hlin i den nordiska mytologin har vi tagit vårt namn. Hlin var en av tjänstekvinnorna till Frigg, Odens maka, och sägs vara beskyddare av människor.

 

Öppenvård för Kvinnor över 18 år med missbruksproblem i Örebro kommun

Vår målsättning är att genom vår öppenvårdverksamhet, mot missbruks- och beroendeproblematik, skapa en trygg och kreativ plats för kvinnor över 18 år, där de kan reflektera, bearbeta och hitta sin självständighet och ett meningsfullt liv. 

  

Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler på Hagmarksgatan i Örebro.